(+66) 084-6495505     sales@kernelconsulting.com

หน้าแรก   >   บริหารคลังสินค้า


บริหารคลังสินค้า

Kasco WMS โปรแกรมบริหารคลังสินค้า สำหรับโรงงานและศูนย์กระจายสินค้า (DC) สามารถจัดการคลังโรงงานและศูนย์กระจายสินค้าอย่างถูกต้องและแม่นยำ


ภาพรวม

Kasco WMS เป็นระบบบริหารคลังสินค้าที่ครบวงจร สนับสนุนการใช้ระบบ Barcode ในการจัดการสินค้า โดยจะช่วยในการจัดการระบบงานต่างๆ ตั้งแต่ การรับสินค้าเข้าคลัง, การจัดเก็บ, การย้ายสินค้า, การเบิก, การบรรจุหีบห่อและการจัดส่ง, การตรวจนับสินค้า รวมทั้งรายงานวิเคราะห์รูปแบบต่างๆ กว่า 100 รายงาน รองรับการทำงานหลายคลังพร้อมกัน (Multi-warehouse) และรองรับการทำงานของคลังหลายประเภท เช่น คลังสินค้าโรงงาน คลังสินค้าห้องเย็น คลังศูนย์กระจายสินค้า เป็นต้น

คุณสมบัติหลัก

 • ระบบคลังเสมือน (Virtual warehouse) ช่วยในการดูแลสินค้า สามารถวางแผนการจัดเก็บในคลังหลายคลังจากจุดเดียว รวมถึงสามารถแสดงผลเป็นรูป 3D Graphic

 • ระบบแนะนำการจัดเก็บสินค้า

 • มีระบบสร้างใบแจ้งหนี้อัตโนมัติตามรอบบิลและแสดงสถานะเตือนผู้ใช้ให้ทราบเมื่อครบกำหนดชำระเงิน

 • ช่วยควบคุมการจัดเก็บ เบิกถอน ตรวจนับสินค้าและโยกย้ายสินค้าอย่างมีระบบและมีเอกสารกำกับทุกขั้นตอน

 • มีระบบบัญชีบริการ สำหรับ 3PL โดยสนับสนุนการคิดราคาหลายรูปแบบ เช่นคิดตามหน่วยแยกกล่องหรือนํ้าหนัก, คิดราคาแบบมีค่าจัดเก็บ, คิดราคาแบบมีค่าดำเนินการ เป็นต้น

 • การใช้ระบบ Barcode และ RFID เพิ่มความถูกต้องแม่นยำ และลดความผิดพลาดในการจัดการ

 • รองรับการทำงานหลายคลังพร้อมกัน (Multi-warehouse)

 • สนับสนุนการบริหารสินค้าแบบมี Lot/Batch และ Serial no.

 • รองรับการเบิกจ่ายสินค้าแบบ FIFO ,LIFO และ Expired Date(FEFO)

 • รองรับการจองสินค้า หรือกำหนดสินค้าห้ามเบิกได้

 • รองรับกระบวนการส่งผ่านสินค้าหรือ Cross Docking

 • รองรับโปรแกรมระบบบัญชีสำเร็จรูป SAP Business One ดังนี้

  • เชื่อมต่อ ข้อมูลหลักสินค้า,ข้อมูลหลักลูกค้าและข้อมูลหลักผู้ขายได้

  • รองรับการส่งข้อมูลใบสั่งซื้อ และ ใบสั่งขาย จากระบบ SAP Business One เพื่อใช้รับสินค้าและจ่ายสินค้าในระบบ Kasco WMS

  • รองรับการส่งข้อมูลการรับสินค้าและจ่ายสินค้าจากระบบ Kasco WMS ไปยังระบบ SAP Business One โดยอัตโนมัติ

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ลดภาวะพึ่งพิง ผู้ปฏิบัติงานคนอื่นสามารถปฏิบัติงานแทนเจ้าหน้าที่ประจำได้ แม้ไม่คุ้นเคยกับสินค้าที่จัดเก็บ

 • ลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากบุคคล

 • รักษาผลประโยชน์และสร้างกำไร เนื่องจากระบบจะช่วยลดเวลาการทำงานและเตือนสินค้าก่อนหมดอายุ

 • ทำให้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่จัดเก็บได้มากที่สุดและเกิดความคุ้มค่าในการจัดสรรทรัพยากร

 • ทำให้จัดหาและเติมเต็มสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ป้องกันสินค้าขาดแคลน


หากธุรกิจของคุณต้องการระบบบริหารคลังสินค้า โปรแกรมสต๊อกสินค้าสำหรับโรงงานหรือศูนย์กระจายสินค้า (distribution center) เพื่อระบบสต๊อกสินค้าที่ทำงานอย่างถูกต้องแม่นยำ กรุณาติดต่อเราเพื่อนัดหมายหรือสอบถามเพิ่มเติมได้โดย