(+66) 084-6495505     sales@kernelconsulting.com

หน้าแรก   >   จัดการสินค้าบนอุปกรณ์มือถือ


จัดการสินค้าบนอุปกรณ์มือถือ

K-Mobile เป็นโซลูชั่นเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความฉับไวในการบริหารจัดการการรับ-จ่ายสินค้า การโอน และตรวจนับสินค้าด้วยการรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์เคลื่อนที่


ภาพรวม

เป็นระบบที่เราออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับรองรับการบันทึกความเคลื่อนไหวของสินค้าผ่านอุปกรณ์มือถือ เมื่อมีการบันทึกรายการรับ-จ่ายสินค้า ข้อมูลจะถูกส่งไปยังโปรแกรม SAP Business One (SBO) โดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติหลัก

 • รองรับการบันทึกรายการดังนี้

  • การรับสินค้าจากการซื้อ ทั้งแบบอ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อที่สร้างจากระบบ SAP Business One (อัตโนมัติ) และแบบไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

  • การจ่ายสินค้าที่อ้างอิงเลขที่ใบสั่งขายที่สร้างจากระบบ SBO (อัตโนมัติ)

  • การโอนสินค้าระหว่างคลังที่อ้างอิงเลขที่ใบขอโอนที่สร้างจากระบบ SBO (อัตโนมัติ)

  • การโอนสินค้าระหว่างคลัง

  • การรับ-จ่ายสินค้าอื่นๆ

  • การตรวจนับสินค้า

 • รองรับการรับ-จ่ายสินค้าที่ควบคุมด้วย Batch หรือ Serial

 • รองรับการรับ-จ่ายสินค้าด้วยบาร์โค้ด ทั้งยิงแบบรายตัวหรือบันทึกปริมาณสินค้าเอง

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ลดความผิดพลาดในการบันทึกรายการรับ-จ่ายสินค้า

 • ระบบรับรู้ปริมาณสินค้ารวดเร็วขึ้น ทำให้เพิ่มความคล่องตัวในระบบงานที่เกี่ยวข้อง

 • สะดวกและประหยัดเวลาในการบันทึกรายการรับ-จ่ายสินค้า โดยสามารถบันทึกรายการจากสถานที่จัดเก็บสินค้าได้

 • ป้องกันการสูญเสีย/ชำรุดของสินค้า เนื่องจากลดปัญหาการเคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อการตรวจนับ

 • ลดปัญหาพื้นที่จัดเก็บและทรัพยากร เนื่องจากลดการสำรองพื้นที่และบุคคลากรในการเคลื่อนย้ายสินค้า


หากคุณต้องการความคล่องตัวในการบริหารจัดการการรับ-จ่าย และโอนสินค้าซึ่งเชื่อมโยงเข้ากับโปรแกรม SAP Business One อย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อเราเพื่อนัดหมายหรือสอบถามเพิ่มเติมได้โดย