(+66) 084-6495505     sales@kernelconsulting.com

หน้าแรก   >   สินค้าฝากขาย


สินค้าฝากขาย

K-Consignment โปรแกรมฝากขายที่เหมือนสะพานเชื่อมโยงข้อมูลฝากขายกับโปรแกรม SAP Business One เพื่อช่วยให้เจ้าของสินค้าสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ภาพรวม

K-Consignment เป็นโซลูชั่นสำหรับธุรกิจฝากขาย (consignment) ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับธุรกิจนี้ เนื่องจากเราทราบว่าธุรกิจฝากขายมีความยุ่งยากในการจัดเก็บข้อมูลหรือไม่ได้มีการรองรับไว้ในระบบ ERP ทั่วไป ปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเรื่องค่า GP หรือค่าส่งเสริมการขาย การดูปริมาณสินค้าคงเหลือที่นำไปฝากขายไว้ ปัญหาการจัดเก็บข้อมูลหรือการทำงานที่ซํ้าซ้อน ได้รับการแก้ไขด้วย K-Consignment ทั้งนี้ระบบยังสามารถใช้งานร่วมกับ SAP Business One และด้วยความสามารถดังกล่าวจึงตอบโจทย์ด้านธุรกิจฝากขาย เพื่อให้ข้อมูลธุรกิจฝากขายของคุณได้รับการจัดเก็บและบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติหลัก

 • ตรวจสอบสินค้าคงเหลือทั้งที่คลังฝากขายหรือคลังจัดเก็บ

 • ส่งข้อมูลการขอเบิก (consignment)ไปยังรายการรับใบสั่งขายในโปรแกรม ERP-SAP Business One โดยอัตโนมัติ

 • ส่งข้อมูลส่งสินค้าฝากขายไปยัง A/R Invoice Consignment โดยอัตโนมัติ เพื่อจัดทำใบกำกับภาษี

 • บันทึกค่า GP ที่กำหนดไว้ในข้อมูลหลัก พร้อมทั้งคำนวณค่านายหน้าโดยอัตโนมัติในรายการตั้งหนี้ฝากขาย

 • ส่งข้อมูลตั้งหนี้ฝากขายไปบันทึกบัญชีในโปรแกรม ERP-SAP Business One โดยอัตโนมัติ

 • บันทึกรายการขายประจำวันตามสินค้าหรือเอกสารส่งสินค้าฝากขายได้

 • ระบุข้อมูลส่งเสริมการขาย (Promotion) ที่เกี่ยวข้องในรายการขายประจำวันได้

 • รองรับการส่งคืนสินค้าฝากขาย และส่งข้อมูลไปบันทึกบัญชีในโปรแกรม ERP-SAP Business One

 • •รองรับการบันทึกรายการผ่านรหัสบาร์โค้ด (Barcode)

 • สามารถกำหนดรหัสบัญชีสำหรับการบันทึกรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายการฝากขาย

 • ข้อมูลหลักที่กำหนดเป็นข้อมูลเดียวกับข้อมูลในโปรแกรม ERP-SAP Business One

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ตรวจสอบและควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังอยู่ในระดับที่เหมาะสม

 • สะดวกในการกระทบยอดขาย และจัดการกับค่า GP และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย

 • ลดขั้นตอนการทำงานที่ซํ้าซ้อนด้วยระบบที่เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว

 • รับรู้ยอดขายที่แท้จริง ช่วยในการบริหาร Cash flow

 • เสริมสร้างธุรกิจและยอดขาย ด้วยรายงานที่ช่วยวิเคราะห์ยอดขายในมุมมองต่าง ๆ เช่น ยอดขายสูงสุด 5 อันดับแรกแยกตามห้างฯ เป็นต้น

 • ทราบปริมาณที่แท้จริงของสินค้า และมีระบบช่วยควบคุมยอดขายและตั้งหนี้ ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนเพิ่มยอดขาย


หากธุรกิจของคุณต้องการโปรแกรมสำหรับธุรกิจฝากขายที่ช่วยคุณได้ในการบริหารจัดการรายได้และสินค้าฝากขายอย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อเราเพื่อนัดหมายหรือสอบถามเพิ่มเติมได้โดย